YETERLİLİKLER
Bankacılık ve Sigortacılık1-Zaman ve kriz yönetebilme yeteneğini kazanmak2-Yabancı dil bilmek3-Türkiye’de ve dünyada finans sektöründeki gelişmeleri izleyebilmek4-Takım çalışması yapabilmek5-Sorumluluk alan ve kendisine verilen yetkileri kullanabilmek6-Ofis malzemelerini etkin kullanabilmek7-Mesleki etik kurallara uyabilmek8-İnsan ilişkilerinde dengeli,tutarlı ve ikna edici olabilmek9-Bilgisayar ve program teknolojisinde yenilikleri izleyebilmek10-Banka ve sigorta sektörünün çalışma kurallarını belirleyen yasal mevzuatı bilmek11-Bankacılık ve sigortacılık alanında bilgi ve donanıma sahip olmak 12-Analitik düşünen, analiz eden ve problemler karşısında hızlı karar verme yeteneği gelişmiş olmakBilgisayar KullanımıBilgi Yönetimi1-Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilişim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi2-Veritabanı uygulamaları geliştirebilecek, web sayfa tasarımı ve internet programcılığı konusunda işletmelere fayda sağlayabilecek 3-Sistem analizi, proje yönetimi, toplam kalite süreçleri hakkında bilgi sahibi olma ve bu süreçlere aktif olarak katılabilme4-İşletim sistemleri, ofis yazılımları hakkında iyi derecede bilgi sahibi olma ve bu yazılımları kullanabilme5-İletişim, müşteri ilişkileri, yönetim ve organizasyon konularında temel bilgi sahibi olma6-Bireysel ya da takım içinde disiplinli şekilde çalışabilme, sorumluluk alma özgüveni;7-Bilişim Teknolojilerinin bir işletmenin hedeflerine nasıl katkı sağlayacağını bilerek, bu katkıyı arttırıcı çalışmalar yapabilme8-Bilgi Yönetimi temel kavramlarını anlama, anlatma ve kullanma, işletmelerde katma değere çevirebilme becerisi9-Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi10-Analitik düşünme, bilişim teknolojileri başta olmak üzere işletmeciliğin çağdaş yöntem ve teknolojilerini kullanmaBüro Hizmetleri ve SekreterlikBüro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı1-Yenilik ve değişime açık, değişen koşullara kolaylıkla adapte olabilen2-Türkçe’yi doğru kullanabilen, telaffuzu düzgün3-Takım çalışmasına yatkın4-Sorumluluk alma yeteneği gösterebilen ve kendisine verilen yetki sınırları içinde alınan kararları uygulayabilen5-Protokol kuralları konusunda bilgili6-Ofis planlaması ve kontrolünü en iyi şekilde yaparak, zamanın etkin kullanımı becerisine sahip7-Mesleki ve etik sorumluluk bilinci varolan8-Mesleki anlamda yabancı dil bilgisine sahip9-Kendini ifade etme ve kurumunu temsil etme konusunda gerekli iletişim becerilerine sahip 10-Kazanılan bilgi ve becerilerin sunum ve paylaşım becerisini kazanmış11-İlişkiler zincirini koparmadan diğer birim yöneticileri ile koordinasyonu sağlayabilecek düzeyde bilgi, beceri ve davranışlara sahip12-Gelişen teknolojinin yarattığı yeni iş hayatı koşullarına uygun, bilgisayar, büro otomasyonunu kullanabilen, her türlü iletişim, yazışma ve dosyalama işlemlerini yapabilen13-Büro yönetimi konusunda gerekli bilgi ve deneyime sahip14-Analitik düşünebilen ve problemler karşısında hızlı karar verme yeteneği gelişmişFinans, Bankacılık ve SigortacılıkMakine1-Teknik Resim ile çizilen bir resmi anlayıp yorumlayabilmeli2-Takım tezgahları ile ilgili teorik bilgiye sahip olup kullanabilmeli3-Pnömatik sistemleri yorumlayıp çalıştırabilmeli4-Makine tasarım sürecini iyi bilmeli5-Makine resmi ile çizmiş bir montaj resmini analiz edebilmeli6-Makine Elemanlarını konusunda iyi düzeyde bilgi sahibi olmalı7-Kalite kontrol konusunda iyi düzeyde bilgi sahibi olmalı8-Hidrolik sistemleri yorumlayıp çalıştırabilmeli9-En az bir yabancı dil bilmeli10-CNC tezgahlarını kullanabilmeli11-Bilgisayar destekli üretim yapan Nümerik Kontrollü tezgahlarda program yazabilmeli12-Bilgisayar destekli tasarım programlarından Auto Cad programı ile bilgisayar ortamında yapılacak iki boyutlu ve üç boyutlu çizimleri yapabilmeliMakine ve Metal TeknolojisiMotorlu Araçlar ve Ulaştırma TeknolojileriOtomotiv Teknolojisi1-Yönetim kademelerinde sorumluluk alabilir. Emrinde çalışan kişilerin gözetim ve denetimini üstlenir.2-Yönetim fonksiyonlarını bilir. 3-Yönetici yardımcılığı veya orta kademe yöneticilik konusunda görev almanın sorumluluğunu bilir4-Üretim veya satış sonrası hizmet sektörlerinde otomotiv teknikeri olarak sorumluluğunu bilir.5-Üretim ve hizmet sektörü ile ilgili temel kavramları bilir6-Üretim kademelerinin montaj, kalite kontrol birimlerindeki cihaz ve gereçleri kullanabilir.7-Temel tamir araç gereçlerini kullanabilir, sökme takma ve teşhis koyma, tamir etme işlerini yapabilir8-Tekniker olarak endüstrideki yerini ve hukuki sorumluluğunu bilir.9-Teknik dil kullanır, çizim yapabilir, grafik, tablo, resim okuyabilir ve analiz edebilir.10-Sektörün gerektirdiği çağdaş bilgi ve teknolojilerin önemini kavrar.11-Özel cihaz ve aparatları kullanabilir. Alanı ile ilgili haberleşme cihazlarını kullanabilir. Kendi eksikliklerini bilir ve bunları tamamlamanın yollarını araştırır12-Ölçme ve kontrol aletlerini kullanabilir13-Otomotiv teknikeri olarak, teknisyen ve işçilerin bilgi ve becerilerine sahip olmanın gereğini bilir.14-Otomotiv sektörünü oluşturan unsurları, ilgi alanlarını ve meslek alanının temel çalışma ilkelerini kavrar.15-Mühendis / yönetici ile genel ve teknik iletişim kurmanın gereğini bilir.16-Meslek hayatında teknik dil kullanmanın önemini bilir.17-Mesleğiyle ilgili standartları bilir ve uygular. Planlı ve sistemli çalışma alışkanlığı kazanır. Satış sonrası kademelerde müşteri ile iletişim kurabilir18-Mesleği ile ilgili mevzuatı takip etmenin önemini bilir19-İş hayatında meslek etiğinin önemini bilir.20-Bilgisayar kullanarak alanı ile ilgili yazışmalar yapabilir, bilgi depolayabilir, depolanmış bilgileri kullanabilir.21-Bilgisayar kullanabilir ve alanı ile ilgili bilgisayar paket programlarını çalıştırabilir.22-Atatürk ilke ve inkılâplarını bilen, özümsemiş ve hayatında kullanan birey olmak23-Alanı ile ilgili konularda, ferdi veya ekip olarak araştırma, geliştirme ve yürütme konularının önemini bilir.Seracılık1-Yaşam boyu öğrenim gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi2-Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi3-Sera yapımı, bitki yetiştiriciliği, üretim teknikleri, gübreleme, hastalık ve zararlı mücadelesi konusunda teknik bilgiye sahibi olmak4-Seracılık konusunda yeterli alt yapıya sahip olma, bu alandaki teorik ve uygulamalı bilgileri tarımsal üretim ve çalışma alanlarında kullanabilme becerisi5-Seracılık (arazi ve laboratuar) için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin kullanma becerisi6-Mesleki ve etik sorumluluk bilinci7-Kazanılan bilgi ve becerilerin sunum ve paylaşım kabiliyetini kazanmak8-Karşılaşabileceği herhangi problemde analitik düşünebilme ve çözüm üretebilme yeteneğine sahip olmak9-Güncel tarımsal problemlerin, toplumsal ve evrensel etkilerinin bilincinde olmak; girişimci ve yenilikçi çözüm ve uygulamaları hakkında bilgi ve beceri sahibi olmak10-Bireysel iş imkânları ve istihdam alanları oluşturabilme becerisi11-Bireysel, çoklu ve farklı disiplinli takımlarda etkin çalışabilme becerisi, sorumluluk alma özgüveni12-Alternatif ürün, yetiştirme ve değerlendirme modellemeleri yapabilme yeteneğiTarım Makineleri1-Yazılı, sözlü ve görsel araçlarla etkin iletişim kurma yeteneği2-Yaşam boyu eğitimin gerekliliği bilinci, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme yeteneği3-Mesleki ve etik sorumluluk gereklerini kavrama ve sorumluluk alabilme4-Matematik konularında yeterli altyapıya sahip olma 5-İyi bir Autocad bilgisine sahip olmak6-Güncel mesleki sorunları saptama, tanımlama, takip etme, yorumlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun yöntem ve teknikleri seçme ve uygulama becerisi7-Girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olmak ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olmak8-En az bir yabancı dil bilgisi9-Denemeleri tasarlama, gerçekleştirme, veri elde etme, elde edilen verileri analiz etme ve yorumlama yeteneği10-Çok disiplinli ekiplerle beraber etkin bir şekilde çalışabilme yeteneği ve sorumluluk alma özgüveni11-Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi12-Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi,

TYYÇ - PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLİŞKİSİ