Hayrabolu Meslek Yüksekokulu
2022-08-01

7417 Sayılı Kanunla Düzenlenen Öğrenci Affı  5.07.2022 tarihli ve 31887 sayılı sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7417 Sayılı Kanun’un 35. maddesi ile 2547 Sayılı Kanun’a eklenen Geçici 83. maddede;

 

Yükseköğretim kurumlarında hazırlık dâhil bütün sınıflarda intibak, önlisans, lisans tamamlama, lisans, lisansüstü öğrenimi gören öğrencilerden bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar, kendi isteğiyle ilişikleri kesilenler dâhil, terör suçu ile kasten öldürme suçlarından (madde 81, 82 ve 83), işkence suçundan (madde 94 ve 95), eziyet suçundan (madde 96), cinsel saldırı (madde 102), çocukların cinsel istismarı (madde 103), uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan (madde 188) mahkum olanlar ile sahte belge sebebiyle kaydı iptal edilenler ile kayıt sırasında sahte belge verenler ile 5/12/1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 71 inci maddesinde yazılı suçlar ile terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı nedeniyle ilişiği kesilenler hariç, her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilenler ile bir programı kazanarak kayıt yapma hakkı elde ettikleri halde kayıt yaptırmayanlar bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren dört ay içinde ilişiklerinin kesildiği veya kayıt hakkı kazandıkları yükseköğretim kurumuna başvuruda bulunmaları şartıyla bu Kanunun 44 üncü maddesinde belirtilen esaslara göre 2022-2023 eğitim-öğretim yılında öğrenimlerine başlayabilirler.

 

Birinci fıkra kapsamında yeniden öğrenime başlayanların askerlik ertelemeleri 25/6/2019 tarihli ve 7179 sayılı Askeralma Kanununun 20 nci maddesindeki usul ve esaslara göre yapılır. Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte askerlik görevini yapmakta olanlar terhislerini takip eden 2 ay içinde ilgili yükseköğretim kurumuna başvurmaları halinde bu maddede belirtilen haklardan yararlandırılır.

 

Bu maddede yer alan hükümlerden yararlanarak ayrıldığı yükseköğretim kurumuna kayıt yaptıranlardan ÖSYS/YKS puanı giriş yılı itibarıyla aynı veya farklı bir diploma programının aynı türden taban puanına sahip olanlar, bu programlardan birine yatay geçiş talebinde bulunabilecektir. Bu kapsamda farklı bir diploma programından yatay geçişle kabul edilecek öğrenci sayıları, ilgili programa kayıtlı öğrenci sayısı ve üniversitenin fiziki koşulları dikkate alınmak suretiyle belirlenir. Buna ilişkin usul ve esaslar yükseköğretim kurumları senatolarınca belirlenir.

 

Bu maddeden yararlanıp bir yükseköğretim kurumunda öğrenci statüsü kazananlar başvurmaları halinde Anadolu Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi bünyesindeki açık öğretim önlisans veya lisans düzeyindeki eşdeğer programlara yatay geçiş yapabilirler. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Yükseköğretim Kurulu yetkilidir.” denilmektedir.


Bu maddeden yararlanmak isteyen (öğrenci affı) 5 Temmuz 2022 tarihinden önce ilişiği kesilen üniversitemiz öğrencileri, en geç 05.07.2022 tarihinden itibaren 4 ay içinde, kayıtlarının silindiği veya kayıt hakkı kazandıkları Fakülte/Enstitü veya Yüksekokula aşağıdaki başvuru formu ve istenen belgeler ile başvurmaları ve kanunda belirtilen şartları taşımaları halinde 2022-2023 eğitim öğretim yılında öğrenime başlayabileceklerdir.


Konuya ilişkin Yükseköğretim Kurulunca belirlenenen uygulama ilkelerine ulaşmak için tıklayınız.


Af kanunundan aşağıda belirtilenler yararlanamayacaklardır.

Terör suçu ile kasten öldürme suçlarından (madde 81, 82 ve 83), işkence suçundan (madde 94 ve 95), eziyet suçundan (madde 96), cinsel saldırı (madde 102), çocukların cinsel istismarı (madde 103), uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan (madde 188) mahkûm olanlar ile sahte belge sebebiyle kaydı iptal edilenler ile kayıt sırasında sahte belge verenler ile 5/12/1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 71 inci maddesinde yazılı suçlar ile terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı nedeniyle ilişiği kesilenler.


Başvuru Süresi ve Başlama Dönemleri :

 

 • Başvurular, kaydın silindiği ilgili Enstitü / Fakülte / Yüksekokul / Meslek Yüksekokullarına bizzat, (bizzat gelinemediği durumlarda Noter vasıtasıyla vekil tayin edilecek kişi “Vekaletname” ile birlikte başvurarak başvuru işlemini gerçekleştirebilecektir,) veya posta yoluyla başvuru için gerekli belgeler ile birlikte başvuru süreleri içerisinde yapılacaktır. Postadaki gecikmelerden ve kayıplardan Üniversitemiz sorumlu olmayacak bu sorumluluk tamamen başvurana ait olacaktır.
 • Başvurular kanunun resmi gazetede yayımlandığı 5 Temmuz 2022 tarihinden başlayarak 7 Kasım 2022 tarihi mesai bitimine kadar yapılabilecektir.
 • Bu kanun yürürlüğe girdiği tarihte askerlik görevini yapmakta olanlar terhislerini takip eden 2 ay içinde Üniversitemizin ilgili Enstitü/Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokuluna başvurmaları halinde bu kanundan yararlanabileceklerdir. Bu adayların kanunun yayımlandığı tarihte askerlik görevini yapmakta olduklarını ayrıca belgelemeleri gerekmektedir.
 • Başvurusu uygun bulunan ve üniversitemize yeniden kayıt yaptıran öğrenciler 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılında öğrenimlerine başlayabileceklerdir.

Başvuru İçin Gerekli Belgeler:

 

Ön Lisans ve Lisans Öğrencisiyken İlişiği Kesilenlerden İstenecek Belgeler

 

 • Lise Diploması (Dikey Geçiş Öğrencileri için Ön Lisans Diploması)
 • Son altı ay içinde çekilmiş 2 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf.
 • Adli Sicil Kaydı (e-devlet üzerinden alınabilir)
 • Nüfus Cüzdanı aslı ve fotokopisi
 • ÖSYS Yerleştirme Belgesi (Ön Lisans ve Lisans programlarına yerleştiği halde daha önce kayıt yaptırmayan öğrenciler için)
 • Askerlik görevini yapmakta olanlar için askerlik terhis belgesi
 • Ön Lisans ve Lisans başvuru formu

 

Yüksek Lisans ve Doktora ve Sanatta Yeterlilik öğrencisiyken İlişiği Kesilenlerden İstenecek Belgeler

 

 • Adli Sicil Kaydı (e-devlet üzerinden alınabilir)
 • Son altı ay içinde çekilmiş 2 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf.
 • Nüfus Cüzdanı aslı ve fotokopisi
 • Diploma (Lisans, Doktora ve Sanatta Yeterlilik için Yüksek Lisans)
 • Askerlik görevini yapmakta olanlar için askerlik terhis belgesi
 • Lisansüstü başvuru formu

 

ÖNLİSANS VE LİSANS BAŞVURU FORMUNA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

LİSANSÜSTÜ BAŞVURU FORMUNA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ